AVG“Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)”

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)


In juni 2004 werd de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) van toepassing op vrije beroepsbeoefenaars, waaronder accountants en belastingadviseurs. Sindsdien bestaat de verplichting cliënten te identificeren op een wettelijk voorgeschreven wijze.

Per 1 augustus 2008 werd de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna Wwft) van kracht. Deze wet vervangt de wet WID/MOT. De Wwft is ingesteld om het witwassen en helen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Bovendien ziet de overheid dit als een belangrijk middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en terrorisme.

De identificatie en verificatie van natuurlijke personen in het kader van de Wwft die zelf cliënt zijn, moet in persoon geschieden aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Naast identificatie moet het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie worden vastgesteld. Dat blijkt meestal voldoende uit de opdracht. Voorts dient een ‘voortdurende’ controle op de relatie plaats te vinden.

Het gevolg van de identificatieplicht is dat uw identiteit ‘zwart op wit’ moet staan. Ook als u al een jarenlange relatie met ons kantoor heeft. In de meeste gevallen zullen wij u vragen om uw identiteitsbewijs en daarvan een kopie maken. Ook de uiteindelijke belanghebbende of Ultimate Beneficial Owner (UBO) moet worden geïdentificeerd. Indien u een in Nederland gevestigde rechtspersoon vertegenwoordigt, zullen wij u ter verificatie vragen om een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een akte van de notaris. In deze documenten moeten de identificatiegegevens staan van de personen (bestuurders) die handelen namens de vennootschap.

Ongebruikelijke transacties moeten wij bekendmaken bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) in Zoetermeer. Dit meldpunt bepaalt of er een nader onderzoek ingesteld moet worden. Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld betalingen die in verband met witwassen aan de politie of justitie worden gemeld of € 15.000 of meer in contanten of met soortgelijke betaalmiddelen aan of via tussenkomst van ons of transacties die naar ons oordeel aanleiding geven tot het vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme.

Wij zijn dus als kantoor verplicht bepaalde contante transacties maar ook een ‘vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme’ te melden. Een vermoeden baseren wij niet zuiver en alleen op subjectieve elementen, wij hebben daarvoor een lijst met indicatoren tot onze beschikking, die gebaseerd zijn op bekende constructies die witwassers of financiers van terrorisme over het algemeen toepassen.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd betreffende de Wwft. In het bijgevoegde document treft u meer informatie aan. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

R&R administratiekantoor.

Wwft.pdf

 
R&R Administratie
administratiekantoor


R. Touw

2e Zeesluisdwarsweg 8a
2583 DW  Den Haag
Tel: 06 - 542 94 410
raimond@rradministratie.nlwww.rradministratie.nl
Becon nr 475439
KvK: 73529761
AVG
Wwft

R&R administratiekantoor 2019 ©